Storytellers

Storytellers

Storytellers is een filmproject waarin maatschappelijke vraagstukken en persoonlijke issues in beeld worden gebracht, herkenbaar worden gemaakt en tools worden meegegeven, aan deelnemers, die antwoord bieden aan sociaal emotionele en/of sociaal maatschappelijke vraagstukken en persoonlijke uitdagingen.

Primair gaat het in het project om de persoonlijke ontwikkeling, secundair gaat het om talentontwikkeling en het maken van een ‘laagdrempelig’ filmproduct.

Storytellers is een bewustwordingsproject waarmee jongeren worden geholpen te werken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het bevorderen van talent ontwikkeling.

Het project geeft tips en tools om intrinsiek veerkrachtiger en bewust om te gaan met de omgeving en omgevingsfactoren. Het project stimuleert het beeld denken om bewuster met vervelende uitdagingen om te gaan.

Tevens leert de deelnemer te reflecteren doordat er nadruk wordt gelegd op oorzaak en gevolg, benevens leert het uitkomsten te creëren waarin alleen onmogelijkheden worden gezien. Het gaat uit van het eigen verhaal en eigen kunnen.

All the world's a stage, and all the men and women merely players.

William Shakespear